Şanlıurfa Valiliği
Şanlıurfa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Şanlıurfa Valiliği
Şanlıurfa Valiliği
Müdürlüğümüzü Tanıyalım
KURULUŞ VE GÖREVLER

          Kurumumuz Genel Bütçeye dahil Kuruluşlara ait bina ve tesislere, kamu konutları ve afet ile ilgili daimi iskana ait yaptırılacak her türlü yapılara ve konutlara, İl Özel İdarelerinin bina ve tesislerine talep halinde her türlü kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce kamu yararına yaptırılacak bina ve tesislere teknik yardım ve kontrollük hizmeti vermek, inşaatlarıyla ilgili mevzuatlar çerçevesinde yaptırmak, 3194 ve 7269 sayılı yasalar çerçevesinde imar ve afet ile ilgili hizmetleri yürütmek; Vali Yardımcısı Başkanlığında her Perşembe günü toplanan ve kurulun asli üyeleri olmak sebebi ile Defterdar, Milli Eğitim Müdürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Sağlık Müdürü ve Tarım Müdüründen teşekkül eden İl İdare Kurulunda İmar ile ilgili tüm kararları almak ve uygulamaktır. 

          Bu görevler; Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, 3 Müdür Yardımcısı, 11 Şube Müdürlüğü, 1 Milli Emlak Müdürlüğü ve 9 Milli Emlak İlçe Şefliğince Şanlıurfa merkez ve 12 ilçede yerine getirilmektedir.

KURULUŞUMUZU TANIYALIM

          Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz 1972 yılında Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü olarak kurulmuş, 04.07.2011 tarih 27984(Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak görev, yetki ve sorumlulukları değiştirilmiştir.  

          Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, 644 ve 648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görev ve Yetkileri hakkındaki K.H.K. ile diğer kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yürütmektedir.

          Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz bugün 1 İl Müdürü, 3 Müdür Yardımcısı, 11 Şube Müdürü, 1 Milli Emlak Müdürü ile bunlara bağlı teknik ve idari personelle, Şanlıurfa ili sınırları içerisinde bulunan Kamu binalarının projelendirme ve yapımı, ruhsata tabi yapıların denetimi, göl kıyı ve kenarlarının tespiti, iskan ve kooperatif işlemleri, çevre izinleri, denetimi ve yönetimi, kentsel dönüşüm ve şehircilik hizmetlerini ile hazinenin özel mülkiyetinde ve Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazların tahsis, irtifak hakkı, satış, kullanma izni verilmesi ile genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin taşınır mallarının tasfiyesi işlemlerini yürütmektir.

          Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, bir merkez bina ile; EFQM kriterleri çerçevesinde hizmet sunmaktadır.

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ TANIYALIM

          Müdürlüğümüz 17229 m2 arsa üzerine Bodrum+Zemin+3 Normal Katlı toplam 11633 m2 kullanım alanı olarak inşaa edilmiştir. 

Bodrum Katta   : Laboratuvar, arşiv, Bay-bayan mescidi, sığınak, kapalı otopark ve misafirhane çamaşırhanesi.

Zemin Katta      : İnsan Kaynakları ve Des.Hiz. Şube Müdürlüğüne bağlı birimler, Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü, lokal-çay ocağı, yemekhane, toplantı salonu ve kreş. 

1.Katta              : İl Müdürü, İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri Birimi, Yerel Yönetimler Şube Müdürlüğü, Çevre Yön. ve Denetimi Şube Müdürlüğü ile ÇED ve Çevre İzinleri Şube Müdürlüğü.

2.Katta              : İl Müdür Yardımcıları, Proje Şube Müdürlüğü, Yapım Şube Müdürlüğü ve Yapı Denetim Şube Müdürlüğü 

3.Katta              : İl Müdür Yardımcıları, Milli Emlak Müdürlüğü, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü ve Muhasebe birimi bulunmaktadır.