Şanlıurfa Valiliği
Şanlıurfa Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Şanlıurfa Valiliği
Şanlıurfa Valiliği
Müdürlüğümüzü Tanıyalım
KURULUŞUN TANITIMI
 
Şanlıurfa Çevre ve Şehircilik Müdürlüğümüz 1972 yılında Bayındırlık ve İskân Müdürlüğü olarak kurulmuş, 04.07.2011 tarih 27984(Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 644 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olarak görev, yetki ve sorumlulukları değiştirilmiştir.
 
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz; İmar ve Planlama, Proje, Yapım, Yapı Malzemeleri, Yapı Denetim, ÇED ve Çevre İzinleri, Çevre Denetimi ve Yönetimi, İnsan Kaynakları ve Destek Hizmetler, Tabiat Varlıklarını Koruma, Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri ve Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü ile Kalite Yönetim Birimi'nden oluşmaktadır.
 
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, 644 ve 648 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Görev ve Yetkileri hakkındaki K.H.K. ile diğer kanun ve yönetmeliklerle verilen görevleri yürütmektedir.
 
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz bugün 1 İl Müdürü, 3 Müdür Yardımcısı, 11 Şube Müdürü, 1 Birim Sorumlusu ile bunlara bağlı teknik ve idari personelle, Şanlıurfa ili sınırları içerisinde bulunan Kamu binalarının projelendirme ve yapımı, ruhsata tabi yapıların denetimi, göl kıyı ve kenarlarının tesbiti, iskan ve kooperatif işlemleri, çevre izinleri, denetimi ve yönetimi, kentsel dönüşüm ve şehircilik hizmetlerini vermektedir.
 
 
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz, bir merkez bina ile; EFQM kriterleri çerçevesinde hizmet sunmaktadır. 
 
 
 
 
MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜ TANIYALIM
 
Müdürlüğümüz 2619 m2 arsa üzerine Bodrum+Zemin+3 Normal Katlı toplam 4965 m2 kullanım alanı olarak inşaa edilmiştir. 
 
Zemin Kat :İnsan Kaynakları ve Des.Hiz. Şube Müdürlüğüne bağlı birimler ve Laboratuar 
 
1.Kat : İl Müdürü, İl Müdür Yardımcıları, Kalite Yönetim Birimi, İhale Takip Birimi, Yapım Şube Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Şube Müdürlüğü, Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ve İnsan Kay.ve Des.Hiz.Şube Müdürlüğü
 
2.Kat : Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğü,  Proje Şube Müdürlüğü ve Yapım Şube Müdürlüğü Teknik Elemanları 
            ÇED ve Çevre İziznleri Şube Müdürlüğü ve Çevre Yönetimi ve Denetimi Şube Müdürlüğü
 
3.Kat : Yapı Malzemeleri Şube Müdürlüğü, Yapı Denetimi Şube Müdürlüğü, İmar ve Planlama Şube Müdürlüğü ve Muhasebe
 
 
 
 
KURULUŞ VE GÖREVLER
 
Kurumumuz Genel Bütçeye dahil Kuruluşlara ait bina ve tesislere, kamu konutları ve afet ile ilgili daimi iskana ait yaptırılacak her türlü yapılara ve konutlara, İl Özel İdarelerinin bina ve tesislerine talep halinde her türlü kuruluş, gerçek ve tüzel kişilerce kamu yararına yaptırılacak bina ve tesislere teknik yardım ve kontrollük hizmeti vermek, inşaatlarıyla ilgili mevzuatlar çerçevesinde yaptırmak, 3194 ve 7269 sayılı yasalar çerçevesinde imar ve afet ile ilgili hizmetleri yürütmek; Vali Yardımcısı Başkanlığında her Perşembe günü toplanan ve kurulun asli üyeleri olmak sebebi ile Defterdar, Milli Eğitim Müdürü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü, Sağlık Müdürü ve Tarım Müdüründen teşekkül eden İl İdare Kurulunda İmar ile ilgili tüm kararları almak ve uygulamaktır. 
 
Bu görevler; Çevre ve Şehircilik Müdürü, 3 Müdür Yardımcısı ile 11 Şube Müdürlüğünce yerine getirilmektedir